Záruční a reklamační podmínky společnosti Netmax SET s.r.o.

Snahou společnosti Netmax SET s.r.o. je trvalé uspokojování požadavků zákazníka v oblasti poskytovaných služeb a jí prodávaného sortimentu zboží. Nedílnou součástí činnosti společnosti je i tento reklamační řád, který objasňuje, s plným respektem k prostředkům vynaloženým zákazníkem za poskytnuté služby a na koupi požadovaného zboží,v souladu s platnými právními normami způsob řešení případných reklamací poskytnutých služeb nebo prodaného zboží. Cílem společnosti je řešit reklamace takovým způsobem, aby zákazníkovi nebylo nikdy odepíráno jeho právo. Uplatněné reklamace posuzuje společnost Netmax SET s.r.o. ve spolupráci s jednotlivými výrobci nebo jejich zástupci v České republice.

Záruční lhůty

Společnost Netmax SET s.r.o. prostřednictvím své obchodní prodejní sítě poskytuje záruku na prodané zboží 24 měsíců od data prodeje na dodané nové pneumatiky.

Záruka

Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje  po dobu záruční doby se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u výrobků projevily po dobu záruční doby. Záruka se nevztahuje na závady výrobků a poskytnutých služeb, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, materiálovou závadností nebo způsobem poskytnutí služby. Jedná se o vznik závad v přímé souvislosti s takovým způsobem používání výrobku či poskytnuté služby, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo nejsou v souladu s návody na použití zboží. Rovněž se záruka nevztahuje na zboží u kterého jsou provedeny jakékoliv opravy, neboť v tomto případě nelze výrobcem po provedené opravě garantovat 100 % funkčnost zboží. Záruka se nevztahuje rovněž na stupeň opotřebení zboží způsobený jejím užíváním. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena zboží sjednána.

Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňují zasláním zboží na adresu společnosti NETMAX SET s.r.o., Vlastimila Pecha 1270/14, 62700 Brno-Černovice a řádném vyplnění REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU a poskytnutí kopie velkého technického průkazu vozidla (podklady stačí zaslat elektronicky na reklamace@nejvyhodnejsipneu.cz ), bez ohledu na skutečnost, ve kterém prodejním místě bylo zboží zakoupeno. Společnost doporučuje zákazníkovi, z důvodu minimalizace možných dodatečných změn na provedené službě či vadě zboží, uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady na zboží či provedené službě. Tímto způsobem zákazník přispěje k rychlému vyřízení uplatněné reklamace.

Postup vyřízení reklamace

Zákazník je při uplatnění reklamace řádně vyplnit reklamační dotazník, do jehož předtištěných rubrik vyplní požadované údaje. Správnost uvedených údajů stvrzuje na určeném místě reklamačního dotazníku svým podpisem. Vyplněný reklamační dotazník společně s kopií nákupního dokladu, s kopii velkého technického průkazu vozidla, na kterém byly pneumatiky nazuty (bez osobních údajů) a s řádně očištěným předmětem reklamace s viditelným označením reklamované vady zašle na adresu skladu společnosti NETMAX SET s.r.o., Vlastimila Pecha 1270/14, 62700 Brno-Černovice. Zároveň zašle informaci o reklamaci včetně reklamačního protokolu a všech podkladů nutných k reklamačnímu řízení) elektronicky, na email daného oddělení reklamace@nejvyhodnejsipneu.cz , kde reklamaci zákazník uplatňuje.

Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamační řízení je zahájeno až dnem, kdy zákazník dodá úplnou výše požadovanou dokumentaci a předmět reklamace. Z důvodu objektivního zjištění vzniku závady bere zákazník na vědomí oprávněnost společnosti Netmax SET s.r.o. reklamovaný výrobek rozebrat, rozřezat nebo jiným destruktivním způsobem se dobrat původu vzniku závady. Reklamujícímu zákazníkovi v tomto případě nevzniká žádný nárok při zjištění neoprávněnosti jím uplatněné reklamace.

Způsoby vyřízení reklamace

Reklamaci služby či vadného výrobku může společnost v souladu s výše uvedeným posoudit jako reklamaci oprávněnou, v případě, že závada má přímou souvislost s technologií provedení služby nebo technologií výroby zboží či materiálovou závadností, nebo jako reklamaci neoprávněnou, pokud se jedná o vadu, která je přímým důsledkem nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku, mechanické poškození výrobků v souvislosti s jeho provozováním či jiných okolností neslučitelných se způsobem technologie výroby nebo služby. U reklamací vad zboží či služeb, které jsou posouzeny  jako oprávněné přísluší reklamujícímu zákazníkovi náhrada. U reklamací posouzených jako neoprávněné, nevzniká zákazníkovi žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací. Předmět neuznané reklamace bude po dobu 30 dnů od oznámení výsledku reklamačního řízení zákazníkovi uložen u společnosti, kde může být po předchozím oznámení vyzvednut reklamujícím. Po uplynutí této doby se má za to, že reklamující nemá zájem o odebrání předmětu neuznané reklamace a reklamovaný výrobek bude předán k ekologické likvidaci.

Reklamační řád společnosti Netmax SET s.r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková skutečnost výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné ode dne vydání a nahrazují předchozí vydání.
V Praze dne 1.1.2014

Podrobné hledání
Značka Druh pneumatiky Velikost pneumatiky
Rychlostní index Hmotnostní index Dojezdové
Naše nabídka Rychlý kontakt Newsletter

Mám zájem o zasílání novinek e-mailem:

platební brána PAYU
platební brána PAYU